Privacyverklaring

Versie mei 2018

Beleven bvba (verder ‘De Biotoop’) hecht veel belang aan de bescherming van je persoonsgegevens en privacy.
We doen er dan ook alles aan om zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke gegevens die we verzamelen en verwerken.

In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe ermee omgegaan wordt.

De Biotoop handelt naar de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

Dit brengt met zich mee dat wij:

Als De Biotoop  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacy verklaring, vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens of de uitoefening van je rechten, kan dit via onderstaande contactgegevens:

De Biotoop
Ham 187
9000 Gent
stefanie@debiotoop.be
Telefoon : 09 225 89 80

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom

Je persoonsgegevens worden door De Biotoop verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden (telkens met vermelding van de rechtsgronden), waaronder:

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen, verwerken en bewaren:

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens van je hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van derde, gespecialiseerde partijen aan wie wij de volgende taken uitbesteden:

Met elk van deze partijen (verwerkers) hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten (of zullen dat in de nabije toekomst doen) waarin de nodige afspraken opgenomen zijn om de beveiliging en vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door je verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is, of wij hier een gerechtvaardigd belang voor hebben.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.  Je hebt het recht deze toestemming te weigeren en om deze ten allen tijde in te trekken.

Bewaartermijn

De Biotoop bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. Waaronder maatregelen die de gegevens beschermen tegen inbreuken, verlies en  onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en kopie van de persoonsgegevens die op je betrekking hebben.
Je hebt recht op correctie en aanvulling wanneer je gegevens onjuist of onvolledig zijn.

Je mag eisen dat je persoonsgegevens gewist worden wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt, wanneer er geen gerechtvaardigd doel meer bestaat voor de verwerking, wanneer je  terugkomt op je toestemming betreffende de verwerking van bepaalde gegevens en de organisatie zich niet kan baseren op een ander gerechtvaardigd doel voor de verwerking.

Je hebt het recht om de verwerking van je persoonsgegevens te laten beperken wanneer je de juistheid van die gegevens betwist of wanneer je zich verzet tegen de verwerking van de gegevens (zie verder) zodat de gegevens alleen nog verwerkt kunnen worden met je toestemming , voor de vaststelling van de uitoefening of de verdediging van rechten voor de rechtbank of voor de bescherming van de rechten van een andere persoon.

Je hebt  het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens om redenen die verband houden met je bijzonder situatie, tenzij voor de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de inachtneming van de contractuele of wettelijke verplichtingen van de organisatie.  

Je kan de persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt en die wij geautomatiseerd verwerken, ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat, zodat je deze kunt doorgeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke of zodat wij deze, op je vraag en als dit technisch mogelijk is, kunnen overmaken aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Voor de verwerking van persoonsgegevens die wij op basis van je toestemming hebben verkegen, kunt je je toestemming om het even wanneer intrekken. De verwerking van deze gegevens vóór de intrekking van de toestemming blijft geldig.

Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen om je rechten uit te oefenen.  

Je kan ons ook contacteren via de contactpagina op deze website. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Om je identiteit te controleren vragen wij je om een kopie van je identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens of over de uitoefening van je rechten dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Privacy Commissie) , dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming, of om een procedure in rechte aan te spannen.

Wijziging privacyverklaring

De Biotoop kan zijn privacyverklaring wijzigen. We zullen u hiervan in de mate van het mogelijke informeren via de website.